Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΑΝ ΕΤΣΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ...

Πρὸς
Τὰ παιδιὰ τῶν Λυκείων τῶν Μεσογείων και τῆς Λαυρεωτικῆς
ΘΕΜΑ: «Ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους 2010-2011»


Ἀγαπητά μας παιδιά,


Σᾶς εὔχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μὲ πρόοδο στὸν ἀγῶνα τῆς μόρφωσής σας καὶ ὄμορφες ἐμπειρίες σχολικῆς ζωῆς!

Μόλις πρὶν ἀπὸ λίγο ὁλοκληρώθηκε ὁ ἁγιασμός. Ἦλθε ὁ ἱερέας, ἰδιόμορφα ντυμένος, διάβασε μερικὰ λόγια ποὺ λίγοι τὰ κατάλαβαν, ἔκανε κάποιες κινήσεις στοὺς περισσότερους ἀκατανόητες καὶ τέλειωσε. Ὅλο αὐτὸ μοιάζει μὲ κατάλοιπο ἄλλων παλαιότερων ἐποχῶν. Οἱ πολιτικοί μας δὲν τὸ πιστεύουν, ἀλλὰ διστάζουν νὰ τὸ καταργήσουν. Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, γιατὶ σὲ λίγο θὰ τελειώσει καὶ μετὰ τοῦ χρόνου πάλι. Κάποιες Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς ἀντιδροῦν, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ἄκαρπα. Κανεὶς δὲν τὸ καταλαβαίνει ὅπως γίνεται. Οὔτε καὶ ἡ Ἐκκλησία. Ἁπλᾶ, αὐτὴ τὸ δέχεται ὡς κεκτημένο δικαίωμά της ποὺ δὲν θὰ ἤθελε νὰ τὸ χάσει. Δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ συντηροῦμε στὴν οὐσία νὰ ἐξευτελίζουμε κάτι ἱερό, ποὺ ὅμως εἴτε δὲν καταλαβαίνουμε εἴτε δὲν θέλουμε εἴτε δὲν σεβόμαστε. Σκέφθηκα λοιπόν, ἔτσι ποὺ καταντήσαμε τὸν ἁγιασμό, φέτος νὰ μὴν τὸν κάνουμε. Νὰ πῶ στοὺς Ἱερεῖς νὰ καθήσουν στοὺς Ναοὺς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ σᾶς. Ἴσως ἔτσι ὁ Θεὸς νὰ τοὺς ἄκουγε περισσότερο. Ὑποχώρησα, πρῶτον γιατὶ κάποιοι δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ δεχθοῦν καὶ δὲν θέλησα ὡς Ἐπίσκοπος νὰ τοὺς λυπήσω, καὶ δεύτερον γιατὶ πρὶν τὸ κάνω ἔπρεπε νὰ σᾶς εἰδοποιήσω.
Αὐτοὶ ὅμως ποὺ ἔβαλαν αὐτοὺς τοὺς ἁγιασμοὺς στὴ ζωή μας τὸ πίστευαν. Πίστευαν ὅτι μαζὶ μὲ τὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια χρειάζεται καὶ ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πίστευαν στὸν Θεό. Εἶχαν σχέση ζωντανὴ μαζί Του. Τὸν ἤθελαν στὴ ζωή τους ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Ἤθελαν ὅλα νὰ τὰ ἀρχίζουν μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἂν εἶναι ἔτσι, φυσικὰ νὰ γίνεται ὁ ἁγιασμός. Θὰ εἶναι ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τῆς χρονιᾶς.


Σήμερα ὅμως Τὸν ξεχάσαμε τὸν Θεὸ καὶ ἁπλᾶ Τὸν διατηροῦμε γιὰ νὰ Τὸν ἀμφισβητοῦμε, νὰ Τὸν εἰρωνευόμαστε ἢ δυστυχῶς καὶ νὰ Τὸν βρίζουμε. Καὶ νά ποῦ φτάσαμε! Νὰ μὴν θέλουμε οὔτε τὰ σύμβολά Του. Καὶ νά ποῦ καταντήσαμε! Χωρὶς Αὐτόν, ἡ ζωή μας νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ κρίση, ἀδιέξοδα, σύγχυση, αὐτοκαταστροφικότητα, βία καὶ παραλογισμό.
Στὸ σχολεῖο ποὺ ἔρχεστε μπορεῖ νὰ γεμίσουν τὰ κεφάλια σας μὲ πληροφορίες ποὺ οπερισσότερες νὰ μὴν χρειάζονται∙ μὲ γλῶσσες ποὺ δὲν εἶναι δικές μας∙ μὲ ἱστορία ποὺ δὲν εἶναι ἀληθινή∙ μὲ θρησκευτικὰ ποὺ δὲν πείθουν. Νὰ σᾶς δώσουν βαθμοὺς χωρὶς ἀντίκρυσμα. Αὐτὸ ὅμως ποὺ τελικὰ χρειάζεστε εἶναι ἀξίες γιὰ νὰ πλημμυρίσουν τὴν καρδιά σας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τὸ δίνει ἡ ἐποχή.
Ἡ κατάσταση στὸν τόπο μας εἶναι σὲ ἀδιέξοδο. Κάτι πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα. Καὶ ἡ ἀλλαγὴ πρέπει νὰ ἀρχίσει ἀπὸ τὸ σχολεῖο. Ἂς ξεσηκωθοῦμε ὅλοι. Δάσκαλοι, γονεῖς καὶ παιδιὰ ἀρνηθεῖτε τὸ ψέμμα καὶ πολεμῆστε το σὰν τὸν μεγαλύτερο ἐχθρό. Χτυπῆστε τὴ μετριότητα, τὸν συμβιβασμὸ καὶ τὴ μιζέρια σὰν τὴν χειρότερη ἀρρώστια. Μᾶς κοροϊδεύει τὸ σύστημα, ποὺ αὐτὸ ὑπαίτιο γιὰ ὅλα, μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ὑπαρκτικὸ ἐκφυλισμό. Διεκδικῆστε τὴν πνευματικὴ ἐλευθερία σας μὲ ὅποιο κόστος. Ξαναφέρτε τὴν ἱστορία καὶ παράδοσή μας, τὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἤθη μας στὴ ζωή σας. Ἀγωνιστεῖτε γιὰ κοινωνία μὲ εἰλικρίνεια, ἡρωισμό, καθαρότητα καὶ ἐξυπνάδα. Ἀπαιτῆστε πολιτικοὺς ποὺ νὰ ἀγαποῦν τὸν τόπο περισσότερο ἀπὸ τὰ στενὰ μυαλὰ καὶ συμφέροντά τους, ποὺ νὰ σέβονται τὴν ἱστορία περισσότερο ἀπὸ ὅσο προσδοκοῦν τὴν ψῆφο, ποὺ νὰ πονοῦν γιὰ τὸ κατάντημά μας περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποτάσσονται στὶς ξένες σκοπιμότητες. Ἀξιῶστε Ἐκκλησία ὄχι μὲ ἀδικαιολόγητους συντηρητισμούς, νεκροὺς συμβολισμούς καὶ πομπώδεις τελετουργίες, ὄχι Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μὲ δικαιώματα, περιουσίες καὶ διεκδικήσεις, ἀλλὰ Ἐκκλησία μὲ πονεμένο προφητικὸ λόγο, μὲ αὐθεντικὴ πίστη, μὲ θυσιαστικὴ μαρτυρία καὶ ἅγια ζωή∙ Ἐκκλησία ποὺ νὰ ἐμπνέει καὶ νὰ ἔχει πρόταση ζωῆς. Τότε θὰ βρεῖτε τὸν Θεὸ ὁλοζώντανο μέσα σας. Τότε ὁ ἁγιασμὸς δὲν θὰ επιβάλλεται μὲ ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀλλὰ θὰ ἀποτελεῖ δικό σας αἴτημα. Τότε τὸ σχολεῖο θὰ ξαναγίνει ἡ ἐλπίδα τῆς ἐθνικῆς καὶ πνευματικῆς ἐπιβίωσής μας. Τότε ἡ νέα χρονιὰ θὰ εἶναι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Σᾶς τὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά.
Ὁ Θεὸς μαζί σας, ἀγαπητά μας παιδιά.


Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ὅλη μου τὴν ἀγάπη,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από την Παρέμβαση

9 σχόλια:

 1. Δηλαδή φίλε θα εκφράζουμε την αγανάκτηση μας όπως θές εσύ,μέσα σε καλούπι(για τις βρισιές το καταλαμβαίνω αλλά τα υπόλοιπα που γράφεις είναι αχρείαστα!Εν τω μεταξύ αν και παλαιό άρθρο μπράβο σου που το ανάρτησες...είναι ένας χαρισματικός Επίσκοπος!Πρίν ένα μήνα έκανε μίαν διάλεξη στην Θεσσαλονίκη για την Βιοηθική,κάπου είδα και βιντεάκια...αν την βρείς βάλε μας την να την δούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Μητροπολιτης Μεσογαιας Λαυρεωτικης ειναι θετικος επιστημονας αστροφυσικος συγκεκριμενα
  Και εργαστηκε χροναι στη ΝΑΣΑ
  Ολοι εσεις που σας ξενιζει το τελετουργικο της ακολουθιας του αγιασμου και το θεωρειτε αναχρονιστικο θελω να μου πειτε πως σας φαινεται το τελουτουργικο της μυησης στη μασωνικη στοα στην οποια ανηκουν ολοι οι πολιτικοι σας που ενοχλουνται από αυτο αλλα στο φερετρο μπαινουν για να γινουν μασωνοι.
  Σιχαθηκα τις "παρεμβασεις" και τις διαφορες παραφυαδες των δηθεν ανεξαρτητων φωνων που το μονο που κανουν ειναι να λενε τη μιση αληθεια και να συκοτιζουν.
  Οι τελετες μυησης σε ταγματα ιπποτικα και σε λεσχες τυπου Μπιλντεμπεργκ που η πλεμπα δεν βλεπει ειναι καλυτερες;
  Η σημειολογια που χρησιμοποιουν ολοι αυτοι δεν σαν ξενιζει Το ότι ο προεδρος του χχρηματιστηριου της ΝΥ οταν μας μιλουσε στο αεροδρομιο το 1997 φορουσε το καπελακι το εβραικο δεν σας ενοχλει; Το οτι γιορταζονται τα χανουκατ και τ αλλα εβραικα παντου στον κοσμο δε σας ενοχλει; Το οτι θελετε τζαμι στην Αθηνα για να ασκουν τα δικα τους παραξενα τελετουργικα οι μουσλμανοι παλι δε σας ενοχλει
  Λοιπον ναι ο Μεσογαιας ειναι ποιμεναρχης ειναι ανθρωπος ειναι και ιερεας
  Αν αυτο συνεβαινε με ολους τους ιερεις μας τοτε δεν θα συζητουσαμε καθολου συμφωνω αλλα ποιος ειπε ο τι ο ιερεας εχει το αλαθητο και δεν ειναι το ιδιο ή περισσοτερο αμαρτωλος από εμας τους ιδιους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

  Ένας άξιος ιερέας (Νικόλαος), ένας άξιος πολιτικός (Nigel Farage), ένας άξιος στρατιωτικός (Ναύαρχος Λυμπέρης), ένας άξιος δημοσιογράφος (Alex Jones), ένας άξιος πολίτης (Θαλαμοφύλακας), κλπ.
  Φαντάζομαι θα υπάρχουν παραπάνω .....

  Το θέμα είναι να μαζευτούν αυτοί όλοι μαζί και να δημιουργήσουν μια νέα υγιή κοινωνία.
  Τότε μόνο θα απαλλαχθούμε από το σάπιο κατεστημένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμε 2:03μμ.
  Άξιος ο λυμπέρης. Είσαι σοβαρός??? Συγνώμη για την επίθεση, αλλά αυτός δεν είναι ένας Πασόκος που δέχθηκε τις μαλακίες του σημιτάκου και του άλλου του μαλάκα του πάγκαλου, στα Ίμια? Ή έχεις ξεχάσει ή είσαι φρέσκος εδώ μέσα. Αξιωματικοί που βάζουν πάνω από την στολή τους την κομματική τους ταυτότητα, μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάλι. Δηλ. ο τύπος έγραψε ένα βιβλίο, (απο το οποίο κάτι κονόμησε)μετά από χρόνια, εκ του ασφαλούς και έγινε άξιος?. Μην του δίνεις ...άφεση αμαρτιών.
  Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Ακόμη.
  Vendetta88

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ετσι ειναι για τα Ιμια εχω κι εγω την ιδια γνωμη οτι δεν παραιτηθηκε ο ναυαρχος οταν επρεπε. Αλλα οι ιστοριες των ναυαρχων και ρολος τους στις εθνικες τραγωδιες δεν ειναι τωρινος. Δειτε τι εκαναν οι τεσσερεις ναυαρχοι στον πολεμο της Κυπρου και ποιον ευνοησε μετα τον ερχομο του στην Ελλαδα ο Καραμανλης ο πρεσβυτερος. Σας λεει κατι το ονομα Αραπακης;
  Γιατι δεν ανοιγει ο φακελος της Κυπρου;
  Γιατι καποιοι εξ αυτων ζουνε ακομα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δε διαφωνώ. Πιθανόν να ήταν άστοχο το παράδειγμα (αν και πιστεύω ότι παίχτηκαν και εκβιασμοί), όμως στην ΟΥΣΙΑ ήθελα να επικεντρωθώ. Πρέπει να υπάρξει μια ένωση από ικανά άτομα πολλαπλών χώρων (ΚΑΙ από το στρατό) για να φτιάξουμε κάτι νέο, κάτι σωστό.
  Και θέλω να πιστεύω ότι πιο εύκολα βρίσκεις πατριώτες στο στρατό παρά στην πολιτική.

  Τα σκάνδαλα είναι τόσα πολλά τα τελευταία 40 χρόνια που είναι αδύνατο να τα θυμάσαι όλα, εκτός αν κρατάς βιβλίο.

  Συμφωνώ επίσης και για τις επιφυλάξεις που πρέπει να έχουμε απέναντι σε αυτούς που αποκαλύπτουν. Αν όμως δεχτούμε ότι ΚΑΙ αυτοί είναι σκάρτοι και παίζουν διπλούς ρόλους, τότε ποιος ο λόγος να ασχολούμαστε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σωστο το φιλοσοφικο ερωτημα.
  Ποιος ο λογος να ασχολουμαστε;
  Τα δεδομενα μας πρεπει να ειναι καλα στοιχισμενα και ζυγισμενα
  Τα ζητουμενα μας επισης να μην ειναι αθεμελιωτα και φυσικα οι οπτικες προσεγγισης τους να ειναι πληρεις Να λαμβαονται υπο οψη οχι μονο η εσωτερικη εννομη ταξη αλλα και η ερύτερη ευρωπαικη και διεθνης
  Το προφιλ του ελληνα δεν πρεπει να μας διαφευγει
  Οι παραγοντες επηρεασμου του με μεθοδους προσαρμοσμενες ακριβως σε αυτο το προφιλ πρεπει να εξερευνηθουν.
  Οταν ολα αυτα συγκεντρωθουν τοτε θα μπορουμε ειτε ο καθενας μονος του ειτε αρκετοι μαζι να καταλαβουμε αν υπαρχει λογος να ασχολουμαστε και για ποιον θα πρεπει να σχολουμαστε
  Επισης ο Στρατος εχει απαξιωθει Μεσα σ αυτον δεν υπαρχουν πια "στρατιωτες" αλλα υπαλληλοι δημοσιοι κομματικα χρωματισμενοι, μισθοφοροι και επαγγελματικα αποκαταστημενοι πολιτες. Η επαφη μας ολα αυτα τα χρονια με αυτους που μας αποκαλουσανε "εθνικιστες και κηνυγουσανε με καθε μεσο την υπαρξη στρατιωτικων μοναδων σε ευαιαθητα σημεια ειχε ως παοτελεσμα να καθιερωθει ευκολοτερα το νεο στρατιωτικο statuς quo στη χωρα μας Ετσι πχ το ΚΚΕ φωναζε για την καταργηση των σωματων στρατου και το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ τα υλοιποιησαν καθοσον εκτελουσαν εντολες νατοικες και ευρωπαικες Το Γ Σωμα Στρατου ειναι διοικητηριο της ΚFOR και μετα και το ευρωσυνταγμα ο στρατος μας γινεται ενα ειδος μισθοφορικου σωματος διεκπεραιωσης των υποθεσεων που αποφασιζει να ¨τακτοποιησει" ο αμερικανογερμανογαλλοαγγλορωσος.
  Επομενως ξεχαστε τον στρατο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. MAKARI NA IPHRXAN KAI ALLOI TETOIAS POIOTHTAS ANTHRWPOI KAI KLHRIKOI KAI LAIKOI

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ωρε πατριώτες , αφήστε τις ιδεολογίες αυτές τις Ιστορικές στιγμές για αργότερα , αφού διώξουμε πρώτα την Χούντα που κάνει την Χώρα μας , ΧΩΡΟ ..! Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου πια... Ο Μητροπολίτης επειδή ξέρει , πήγε και μίλησε στους νέους γιατί αυτοί με τον ενθουσιασμό και την ενέργεια τους θα είναι η ¨πρώτη γραμμή κρούσης ¨ ! Αυτούς πρέπει να (ξανα)ξεσηκώσουμε και να μην τους προδώσουμε πάλι ( όπως το 2008 )... Μην περιμένετε ποτέ να ξεσηκωθούν οι ¨νοικοκυρέοι¨ πατεράδες τους,απλώς μην τους απογοητεύσουμε πάλι και γυρίσουν με το κεφάλι κάτω ξανά! Δεν βλέπετε ότι ΜΟΝΟ φέτος δεν υπάρχει καμιά κατάληψη όπως κάθε χρόνο ; Γιατί αυτούς μόνο φοβούνται στην ουσία αφού κατάφεραν και έβγαλαν στους δρόμους σχεδόν όλους τους νέους της Ευρώπης & Ν.Αμερικής !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου