Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ

Την 7η Σεπτεμβρίου 2012 ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε κατεπείγουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που καταργεί το ελάχιστο ποσοστό του Ελλ. Δημοσίου σε βασικούς Κοινωφελείς Οργανισμούς, με το αιτιολογικό ότι πρόκειται για " έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων".

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά παράκαμψη της νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαίτερα επείγουσες και σοβαρές περιπτώσεις για τις οποίες δεν προλαβαίνει να συνεδριάσει η Βουλή.

 Παλαιότερα οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου σπάνια εκδιδόταν (λχ καταλήψεις Σχολείων Έτους 2000) . Μετά το Μνημόνια βρίσκονται σε ημερήσια σχεδόν διάταξη. Όλα ξαφνικά έγιναν επείγοντα !

Και δημιουργούνται τα ερωτήματα στον πολίτη :

1. Πόσο "απρόβλεπτη" ήταν αυτή η ανάγκη, εφ΄ όσον πάνω από ένα έτος συζητείται το θέμα αυτό σε πολιτικό επίπεδο;

 2. Γιατί δεν προλάβαινε να συνεδριάσει η Βουλή για τόσο σοβαρό θέμα ;
TO 
 3. Ποιοι ενδιαφέρονται επειγόντως να αγοράσουν αυτούς  τούς  σοβαρότατους  κοινωφελείς οργανισμούς ; (δηλ. μέχρι και νερό που πίνουμε ; )

 4. Ποιες  εγγυήσεις προστασίας του πολίτη από την αθέμιτη κερδοσκοπία θα θέσει το Κράτος κατά την πώληση ή μακρά μίσθωσή τους ;

 5. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι ο ιδιώτης αγοραστής θα είναι έμπιστος για την Εθνική μας Ασφάλεια, δεδομένου ότι παίρνει την κυριότητα ή την χρήση έργων εθνικής υποδομής ;

 6. Αν αυτοί οι Κοινωφελείς Οργανισμοί προς εκμετάλλευση είναι τόσο κερδοφόροι, τότε γιατί δεν τους εκμεταλλεύεται το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να αποσβέσει το χρέος του από τα κέρδη ;

 7. Γιατί το Κράτος αποφεύγει να αναπτύξει Κρατική Δραστηριότητα μέ επιδόσεις ιδιωτικής οικονομίας (πχ. πρότυπο του ΟΤΕ) βάζοντας Ανεξάρτητη Αρχή που να ελέγχει σε μηνιαία βάση την οικονομική επίδοση των Οργανισμών , ώστε να μην τα "τρώμε μαζί¨ ;

8. Πώς προσδιορίζεται το ύψος της αξίας που θα μεταβιβαστούν ; Μήπως πωλούνται για ένα κομμάτι ψωμί λόγω υποτιθεμένης "οικονομικής συγκυρίας" ;

9. Υπάρχει δημοσιευμένος ο κατάλογος όλων αυτών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον, από ποιες πολυεθνικές υποστηρίζονται και ποιοι τελικά αγοράζουν τις μετοχές ;

10. Μήπως όλα τα παραπάνω κράζουν  περί της αντισυνταγματικότητας της Πράξεως αυτής;

 Κατά συνέπεια : ή θα πρέπει να μην ψηφιστεί από την Βουλή η Πράξη ή -ως πιο τίμιο-  να σταματήσει να αναφέρεται το Ελληνικό Σύνταγμα  στα νομοθετικά μας κείμενα, ώστε οι Πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς ποιοι νόμοι δεν εφαρμόζονται.

 Για να έχει ο καθένας μια ίδια άποψη ακολουθεί η Πράξη αυτή :

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ   (ΦΕΚ Α΄ 175/07.09.2012)

 Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
  1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
  2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.
  3. Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 Αρθρο 1
  1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 18 του ν. 2937/2001 (Α' 169) καταργείται. Μεταβιβάσεις μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο προς την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2744/1999 (Α' 222) καταταργείται. Μεταβιβάσεις
μετοχών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο προς την «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» είναι έγκυρες έστω και αν πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
  3. Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 (Α' 282) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΤΑ Α.Ε. είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και αποφασίζει για όσα θέματα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμετέχει υποχρεωτικά στη μετοχική σύνθεση της ΕΛΤΑ Α.Ε. και κάθε αντίθετη πρόβλεψη του Καταστατικού καταργείται».
  4. α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 του ν. 2773/1999 (Α' 286) καταργείται, η δε παράγραφος 4 του άρθρου αυτού αναριθμείται σε 3.
  β) Οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου πρώτου του π.δ. 333/2000 (Α' 278), που ενσωματώνουν άρθρα του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. τροποποιούνται ως εξής:
  (αα) το άρθρο 8 του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. («Ποσοστό Συμμετοχής του Ελληνικού
Δημοσίου») καταργείται.
  (ββ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. («Εκπροσώπηση Μετόχων Μειοψηφίας») που ορίζει ότι: «Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου» καταργείται.
  (γγ) οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του καταστατικού της Δ.Ε.Η. Α.Ε. («Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης») καταργούνται.
  γ) Το Ελληνικό Δημόσιο, ως μέτοχος της Δ.Ε.Η. Α.Ε., παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και
εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο εκπρόσωπο του. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εποπτεύων Υπουργός ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
  5. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου του νόμου 2593/1998 (Α' 59), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 2941/2001 (Α' 201), αντικαθίσταται ως εξής:
  «2 Το καταστατικό της επομένης παραγράφου τροποποιείται εφεξής σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας».
  β) Το άρθρο 8 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», όπως αυτό συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 2593/1998, καταργείται.
Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, η ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται, με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής, να προσαρμόσει το καταστατικό της στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
  γ) Η μεταβίβαση μετοχών της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου, που έχει πραγματοποιηθεί προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου δυνάμει της αριθμ. 187/6.9.2011 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Β' 2061) σε χρόνο προγενέστερο από τη δημοσίευση του παρόντος, επικυρώνονται με την παρούσα διάταξη νόμου και συνιστούν μεταβιβάσεις που έχουν γίνει νομίμως προς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.
  6. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 56/1999 (Α' 59) τροποποιείται ως εξής: «1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό μέχρι και 100% της εκάστοτε συμμετοχής του στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας».
  β) Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 7 του π.δ. 56/1999 καταργούνται.
  7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α' 219), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του ν. 3336/2005 (Α' 96), τροποποιείται ως εξής:
  «1. Το Δημόσιο δύναται να διαθέτει σε επενδυτές ποσοστό μέχρι και 100% της εκάστοτε
συμμετοχής του στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π.)».
  8. α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθεμίας από τις Ανώνυμες Εταιρίες που ιδρύθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου του ν. 2688/1999 (Α' 40), την παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του ίδιου νόμου και την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν, είναι αποκλειστικά αρμόδια για την τροποποίηση, κατάργηση, συμπλήρωση, αντικατάσταση ή άλλη μεταβολή οποιασδήποτε διάταξης του Καταστατικού των εταιριών αυτών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα ζητήματα της επόμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.
 β) Η παράγραφος 3 του άρθρου ενδέκατου του ν. 2688/1999 καταργείται και οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και 9 αυτού, όπως ισχύουν, αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7 και 8, αντιστοίχως.

 Αρθρο 2
  Το άρθρο 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6) καταργείται.
  Αρθρο 3
  Εναρξη Ισχύος
  Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2012

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ,ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ,
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ,
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΕΝΔΙΑΣ,
 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ,
 ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


tideon.org

1 σχόλιο:

  1. Τίποτε άλλο δε θεωρούν επείγον οι μαριονέτες.

    Μόνο το πως θα ξεπουλήσουν τη χώρα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου