Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΣΤΙΛΒΩΤΑΊ ΉΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΎΣΤΡΟΙ

-Τώ καιρώ εκείνω, είς τήν κεντρικήν Πλατείαν επαρχιακής Πόλεως, εστεγάζετο υποκατάστημα Τραπεζικού Ιδρύματος- καί εξακολουθεί εισέτι νά στεγάζεται καί νά δεσπόζει μάλιστα- ιδρυθέν από τάς αρχάς τού περασμένου αιώνος, «θυγατρικόν» τού Κεντρικού του, εδρεύον εν πρωτευούσι. Καθ΄ εκάστην πρωϊαν, καί από Δευτέρας έως καί τού Σαββάτου, δύο στιλβωταί υποδημάτων....
, ήγουν λούστροι, εδραστηριοποιούντο εκατέρωθεν τής στιβαράς καί επιβλητικής είσόδου τών κρασπέδων τής μαρμαρόστρωτης περικαλλούς κλίμακος, τού εν λόγω μεγάρου τού χρηματοπιστωτικού καταστήματος, και είς ικανήν!!! απόστασιν μεταξύ των, ούτως ώστε νά μήν θωρεί κάν! ό ένας τόν έτερον «συνάδελφον». Καθ΄ εκάστην δέ Κυριακήν, καί καθ΄όλον τό έτος, μετέφερον τάς δραστηριοτητάς των, έξωθεν τής δυτικής είσόδου τής πλατείας τού ‘Ιερού Ναού τής ‘Ιεράς Μητροπόλεως, καθ’ όμοιον τρόπον. Κάτι ανάλογον, δήλαδή, πού επισυμβαίνει καί σήμερον, μέ τούς συμπαθεστάτους κουλοροπώλας καί πλανοδίους ταλαιπώρους οπορωλαχανοπώλας τε, καί λαχειοπώλας. ‘Εκεί, ούν, έστηνον από φυλακής πρωϊας, τά εντός μικρού κιβωτίου – μεθ’ ιμάντος διά τήν μεταφοράν των - στίλβωτρά των, αναμένοντες αγωνιωδώς τούς «πελάτας» των, καί τού ευαγούς χρηματοπιστωτικού καταστήματος υπαλλήλους εν τώ άμα, ίνα προσφέρουσι τάς πολυτίμους υπηρεσίας των! Ήτοι, τήν στίλβωσιν τών υποδημάτων, τών λησμονησάντων (;) νά πράξωσι τούτο, είς τήν οικίαν των, πριχού εξέλθωσι ούτοι είς τήν αγοράν ή τών βιαστικών, ίδιον καί κύριον χαρακτηριστικόν τού καιρού εκείνου, τών καθώς πρέπει κυριών καί Κυρίων κυρίως! Ουδείς άλλος εκ τού συναφιού των, ετόλμα νά παραβιάση τήν ζώνην επιρροής! τών συμφερόντων των καί νά εγκαταστήση, έστω καί μέ σχετικήν άδειαν αρμοδίων αρχών, παρομοίαν δραστηριότηταν! Ήσαν αυτοί! οι επικυρίαρχοι τής επικαίρου ταύτης θέσεως, καί ουδείς έτερος, είτε κληρονομικώ δικαιώματι! είτε κοινωνικού χαρακτήρος παραχώρησις, μάλλον εξαγορά άγρας ψήφων!!! έννοιων κρατικών, «μάλλον», αρχών… είτε… είτε…δέν έχει και τόσην σημασίαν! ΄Εκείνο πού προέχει, όμως, είναι πώς, τούς δύο βιοπαλαιστάς τούς εχώριζε αβυσσαλέο μίσος, οργίλος αντιπάθεια, φθονερή μνησικακία, μέχρις «ενδομύχου» πιθανού θανάτου ενός εκάστου! ή κατά τό κοινώς λεγόμενον σήμερον, «ανταγωνισμός» τής ελεύθερης αγοράς! Ο λόγος; ή μάλλον η αιτία καί η αφορμή; O ένας εξ αυτών διέθετεν μικρόν κιβώτιον μεθ’ ερμαρίου περιέχον ψήκτρας, ποικιλίαν βαφών υποδημάτων (μελανών, φαιών τε ενίοτε καί λευκών), τεμάχια ρεταλίων μαλλίνων υφασμάτων, καί είς το άνω μέρος αναλόγους σταθεράς ξύλινας υποδοχάς καί υποθήματα έχον, τών πρός στίλβωσιν ανδρικών κυρίως ή καί γυναικείων υποδημάτων.
Εφερεν δέ είς τήν πρόσοψήν του, έγχρωμην φωτογραφίαν διασήμου στάρ «εποχής» τού Χόλλυγουντ μέ ακάλυπτα τά χυμώδη καί σαρκώδη στήθη, ίνα προσελκύει ούτως καί τούς σεμνότυφους κομψοενδεδυμένους περιέργους ή δύσπιστους οφθαλμολάγνας! ΄Εχρησιμοποίει δέ τοιουτοτρόπως τάς ανά ζεύγος ψήκτρας στιλβώσεως, πού θά τόν εζήλευεν καί ο ταχύτερος ζογκλέρ καί ταχυδακτυλουργός τσίρκου τινός, προσφέρων τάς υπηρεσίας του καθήμενος είς φορητόν πτυσσόμενον σκαμνίον, λαμβάνων αμοιβήν παρεχομένης υπηρεσίας μίαν (1) δραχμήν καί οκτώ(8) δεκάρας! προστιθεμένου τού πιθανού φιλοδωρήματος! καί άνευ φπα!!! Ο έτερος, διέθετεν ένα απλούν κιβώτιον μετά τών απαραιτήτων βαφών υποδημάτων, στιλβώτρων, άνευ περιττών στολισμών. ΄Ολίγας χάρτινας ασπίδας υποδυτών είς τό ύψος τών αστραγάλων, καί ελάμβανε αμοιβήν δύο (2) δραχμάς! ανά στίλβωσιν, από τούς πελάτας του, άνευ φιλοδωρήματος καί δώρου εορτών. Συναμφότεροι όμως, όπως καί τό ανυποψίαστον πλήθος τού κόσμου έζον, είς τόν υμέτερόν των Κόσμον, τόν αγγελικώς πλασμένον! τής καθημερινότητος, καί τής επιβιώσεως. Ουδείς αντιλαμβάνετο, άπαντα όσα εδιαδραματίζοντο εντός τού ευαγούς τραπεζικού υποκαταστήματος, από τούς καθώς πρέπει! συναλλασσομένους πολίτας. Ουδείς! Ουδείς εθώρει φοροκλέπτας, φοροδιαφεύγοντας, «έγκριτους» μιζαδόρους ενθυλακωτάς εντός ή εκτός λίστας λήσταρχους καί εν τώ άμα εύυπολήπτους δωρητάς φιλανθρωπικών ιδρυμάτων τε καί σωματείων, άπληστους μεγιστάνας εργολάβους Δ.Ε. ή αντιπαροχών, Μίδας ενεχυροδανειστάς, κερδώους πανούργους επενδυτάς! εισαγωγείς ταριχευμένων αποικιακών, αισχροκερδείς τροφονοθευτάς, χοντροκοιλαράδες κολαούζους δεσποτάδων, επιτρόπους ‘Ιερών Ναών!!!τούς λαμβάνοντας μέ σχετικόν συστατικόν σημείωμα- ήτοι, εγγύησιν υπεράνω πάσης υποψίας πρό πάντων!!! από τόν «ημέτερον» βουλευτήν, άτοκα θαλασσοδάνεια- καί αγύριστα!!! Ουδείς εθώρει τούς εν καρτέλ τελούντων άσώτους τε καί φαύλους μεσίτας, καταθέτας, καί επιδοτήσεις λαμβάνοντας!!! αγροτοπατέρας αιμοπότας καί μεταπράτας τών αφελών καλοκάγαθων, άδόλων, ευκολόπιστων δουλευτών – αγροτών τε καί κτηνοτρόφων τής πολυθρεύτρας μας υπαίθρου, τών σιτοφόρων μας κάμπων. Ουδείς, εθώρει τήν εγκληματικήν ταύτην διάγνωσιν καί συμπεριφοράν, τόν Βιασμόν, τήν εγκατάληψιν καί ερήμωσιν τής Μάνας Γής Μας. Ουδείς!!!
-Άπαντες εθώρουν Κυρίας καί Κυρίους, μέ κομψά ταγιέρ, στίλπνοντα κουστούμια μέ μεταξωτούς εγχρώμους λαιμοδέτας καί μέ στιλβωμένα, πρό πάντων!!! τά υποδήματά των.
Ουδείς, εισέτι, και σήμερον έμπροσθεν των ορυμαγδών τών εξελίξεων αντιλαμβάνεται τι το παραμικρόν!!!
υ.γ. Οιοσδήποτε συσχετισμός τών δύο (2) στιλβωτών, με τάς σημερινάς καί άλλας στιλπνάς τινάς μεθόδους εξαπατήσεως τών «αδυνατούντων» εισέτι, νά αντιληφθώσι τά μέσα ενασκήσεως προπαγάνδας,{τών βημάτων καί οπισθοχωρήσεως, τής φέτας –τής φέτας σαλαμιού, τού σαλπίσματος νομής ημιόνων, τής αγκιτάτσιας, τής προβοκάτσιας, τού δόγματος «σόκ καί δέος», τού ζόφου τρομολαγνίας τών άπληστων τοκογλύφων κλπ}μέ τήν σημερινήν περιελθούσα κατάστασιν, είναι εντελώς μά εντελώς συμπτωματικός!!! .-

Οδυσσεύς Ιθακίτης

Σχόλιο σε άρθρο στο Θαλαμοφύλακα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου