Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012

Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

«Εἶ­ναι φα­νε­ρὸ ὅ­τι ἡ πο­λι­τεί­α ποὺ  ἀ­πο­τε­λεῖ­ται ἀ­πὸ πο­λί­τες τῆς με­σαί­ας τά­ξε­ως εἶ­ναι ἡ  ἀ­ρί­στη καὶ ὅ­τι οἱ κα­λῶς κυ­βερ­νώ­με­νες πό­λεις εἶ­ναι ἐ­κεῖ­νες ὅ­που οἱ με­σαί­α τά­ξη εἶ­ναι πλέ­ον ἰ­σχυ­ρὴ καὶ πο­λυ­α­ριθ­μό­τε­ρη ἀ­πὸ τὶς ἄλ­λες δυ­ὸ ἄλ­λες τά­ξεις μα­ζί».

«Οἱ ἀ­δύ­να­μοι δὲν γνω­ρί­ζουν νὰ ἄρ­χουν ἐ­νῶ οἱ πλού­σιοι δὲν γνω­ρί­ζουν νὰ πει­θαρ­χοῦν σὲ κα­μιὰ ἀρ­χή, ἀλ­λὰ θέ­λουν νὰ ἀ­σκοῦν τὴν ἐ­ξου­σί­α δε­σπο­τι­κά. Ἔ­τσι δη­μι­ουρ­γεῖ­ται πο­λι­τεί­α δού­λων καὶ ἀ­φεν­τῶν καὶ ὄ­χι ἐ­λεύ­θε­ρων πο­λι­τῶν καὶ ἀν­θρώ­πων».Αριστοτέλους Πολιτικά.

8 σχόλια:

 1. ..."Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ’ ὑπερβολὴν τῆς δὲ κατ’ ἔλλειψιν"..ibidem.˙

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Θαλαμοφύλακα, μία παράκλιση.

  Επειδή έχουμε πάθει και έχουμε πάθει με τις «μεταφράσεις» των αρχαίων, θα παρακαλούσα σε επόμενες δημοσιεύσεις να παραθέτεις την παραπομπή στο αρχικό - αρχαίο κείμενο (ή και ακόμα ακόμα και το αρχαίο κείμενο).

  Έτσι θα αποφευχθούν φαινόμενα σαν το διάσημο πλέον, αλλά και ψευδές : «Η δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται...» κλπ.

  Βλέπεις όταν πληγεί η αξιοπιστία μιας πρακτικής, πρέπει να είναι κανείς πέραν του δέοντος τυπικός

  Πολύ φιλικά
  Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το πρώτο απόσπασμα: Πολιτικά, βιβλίο IV, 1295b-35:

   "άρα ότι και η κοινωνία η πολιτική άριστη η δια των μέσων, και τας τοιαύτας ενδέχεται ευ πολιτεύεσθαι πόλεις εν ες δει πολύ το μέσον και κρείτον, μάλιστα μεν αμφοίν, η δε μη θατέρου μέρους..."

   Διαγραφή
  2. Το δεύτερο απόσπασμα: Πολιτικά, βιβλίο IV, 1995b-20:

   "οι μεν καθ' υπερβολήν εν ενδεία τούτων ταπεινή λίαν. ωσθ' οι μεν οι μεν άρχειν ουκ επίστανται, αλλ' άρχεσθαι δουλικήν αρχήν, οι δ' άρχεσθαι μεν ουδεμίαν αρχήν, άρχειν δε δεσποτικήν αρχήν γίνεται ουν δούλων και δεσποτών πόλις, αλλ' ουκ ελευθέρων, και των μεν φθονούντων, των δε καταφρονούντων..."

   Διαγραφή
  3. Εχετε δίκιο για την παρατήρηση σας, δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
   Από εδώ και στο εξής, θα παραθέτω και το πρωτότυπο.

   Διαγραφή
 3. Ὅταν μὲν οὖν τὸ γεωργικὸν καὶ τὸ κεκτημένον μετρίαν οὐσίαν κύριον ᾖ τῆς πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόμους ἔχουσι γὰρ ἐργαζόμενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ σχολάζειν, ὥστε τὸν νόμον ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας ἐκκλησίας. Τοῖς δὲ ἄλλοις μετέχειν ἔξεστιν ὅταν κτήσωνται τὸ τίμημα τὸ διωρισμένον ὑπὸ τῶν νόμων· διὸ πᾶσι τοῖς κτησαμένοις ἔξεστι μετέχειν· ὅλως μὲν γὰρ τὸ μὲν μὴ ἐξεῖναι πᾶσιν ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζειν ἀδύνατον μὴ προσόδων οὐσῶν. Τοῦτο μὲν οὖν εἶδος ἓν δημοκρατίας διὰ ταύτας τὰς αἰτίας·
  . Αριστ.πολιτ.δ 1292-35

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. .....καὶ τοὺς ἀπόρους τοῖς εὐπόροις), καὶ τὸ πειρᾶσθαι ἢ συμμιγνύναι τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος καὶ τὸ τῶν εὐπόρων ἢ τὸ ΜΕΣΟΝ αὔξειν (τοῦτο γὰρ διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα στάσεις).
  Μέγιστον δὲ ἐν πάσῃ πολιτείᾳ τὸ καὶ τοῖς νόμοις καὶ τῇ ἄλλῃ οἰκονομίᾳ οὕτω τετάχθαι ὥστε μὴ εἶναι τὰς ἀρχὰς κερδαίνειν.
  Τοῦτο δὲ μάλιστα ἐν ταῖς ὀλιγαρχικαῖς δεῖ τηρεῖν. Οὐ γὰρ οὕτως ἀγανακτοῦσιν εἰργόμενοι τοῦ ἄρχειν οἱ πολλοί, ἀλλὰ καὶ χαίρουσιν ἐάν τις ἐᾷ πρὸς τοῖς ἰδίοις σχολάζειν, ὥστ' ἐὰν οἴωνται τὰ κοινὰ κλέπτειν τοὺς ἄρχοντας, τότε γ' ἀμφότερα λυπεῖ, τό τε τῶν τιμῶν μὴ μετέχειν καὶ τὸ τῶν κερδῶν· μοναχῶς δὲ καὶ ἐνδέχεται ἅμα εἶναι δημοκρατίαν καὶ ἀριστοκρατίαν, εἰ τοῦτο κατασκευάσειέ τις. 1309a Ἐνδέχοιτο γὰρ ἂν καὶ τοὺς γνωρίμους καὶ τὸ πλῆθος ἔχειν ἃ βούλονται ἀμφοτέρους. Τὸ μὲν γὰρ ἐξεῖναι πᾶσιν ἄρχειν δημοκρατικόν, τὸ δὲ τοὺς γνωρίμους εἶναι ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἀριστοκρατικόν, τοῦτο δ' ἔσται ὅταν μὴ ᾖ κερδαίνειν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν· οἱ γὰρ ἄποροι οὐ βουλήσονται ἄρχειν τῷ μηδὲν κερδαίνειν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἰδίοις εἶναι μᾶλλον, οἱ δὲ εὔποροι δυνήσονται διὰ τὸ μηδενὸς προσδεῖσθαι τῶν κοινῶν· ὥστε συμβήσεται τοῖς μὲν ἀπόροις γίγνεσθαι εὐπόροις διὰ τὸ διατρίβειν πρὸς τοῖς ἔργοις, τοῖς δὲ γνωρίμοις μὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ τῶν τυχόντων.
  Τοῦ μὲν οὖν μὴ κλέπτεσθαι τὰ κοινὰ ἡ παράδοσις γιγνέσθω τῶν χρημάτων παρόντων πάντων τῶν πολιτῶν, καὶ ἀντίγραφα κατὰ φατρίας καὶ λόχους καὶ φυλὰς τιθέσθωσαν· τοῦ δὲ ἀκερδῶς ἄρχειν τιμὰς εἶναι δεῖ νενομοθετημένας τοῖς εὐδοκιμοῦσιν. Δεῖ δ' ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις τῶν εὐπόρων φείδεσθαι, μὴ μόνον τῷ τὰς κτήσεις μὴ ποιεῖν ἀναδάστους, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς καρπούς, ὃ ἐν ἐνίαις τῶν πολιτειῶν λανθάνει γιγνόμενον, βέλτιον δὲ καὶ βουλομένους κωλύειν λειτουργεῖν τὰς δαπανηρὰς μὲν μὴ χρησίμους δὲ λειτουργίας, οἷον χορηγίας καὶ λαμπαδαρχίας καὶ ὅσαι ἄλλαι τοιαῦται· αριστλ πολιτικα ε 1309

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η επίσκεψη σας στο Θαλαμοφύλακα με τιμά ιδιαίτερως.

Τα μόνα σχόλια που σβήνω είναι οι τρολλιές, οι κουτσουλιές και οι ύβρεις.

Τα υπόλοιπα θα μείνουν για πάντα εδώ, εκτεθειμένα σε κοινή θέα, γι αυτό πριν πατήσετε το κουμπί "Υποβολή", παρακαλώ να ξαναδιαβάσετε αυτό που γράψατε.

Αρχειοθήκη ιστολογίου